Regulamin płatnego programu poleceń DECERTO Sp. z o.o.

I. Definicje

 1. Program – prowadzony przez Organizatora program płatnych poleceń Kandydatów do podjęcia pracy/współpracy z Organizatorem opisany szczegółowo niniejszym regulaminem;
 2. Organizator – Decerto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5;
 3. Polecający – uczestnik Programu, osoba fizyczna wskazująca Kandydata;
 4. Kandydat – osoba polecona przez Polecającego;
 5. Bonus – wynagrodzenie należne Polecającemu za spełnienie warunków Programu, wypłacane na warunkach niniejszego regulaminu.

II. Definicja „polecenia Kandydata” w ramach niniejszego Programu:

 1. Za „polecenie Kandydata” uznawane jest przekazanie CV osoby rekomendowanej na stanowisko Architekt Rozwiązań, która nie była wcześniej zarejestrowana w bazie kandydatów Organizatora. Rekomendowany Kandydat musi być poinformowany o fakcie polecenia oraz wyrażać zgodę i chęć na zaangażowanie jego kandydatury w proces rekrutacji Organizatora.

III. Czas trwania Programu

 1. Program obowiązuje od dnia 1.12.2018 r. i trwa do momentu zatrudnienia przez Organizatora Kandydata na stanowisko Architekta Rozwiązań.
 2. Organizator w każdej chwili może podjąć decyzję o zakończeniu Programu.

IV. Polecający

 1. Polecającym może zostać każda osoba fizyczna, która w odpowiedzi na umieszczone na portalach rekrutacyjnych, stronie www Organizatora oraz w mediach społecznościowych oferty pracy na stanowisko Architekt Rozwiązań, poleci Organizatorowi Kandydata.
 2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (w szczególności agencje rekrutacyjne).
 3. Polecający może wziąć udział w Programie bez względu na to czy wcześniej brał udział w procesie rekrutacyjnym do Organizatora.
 4. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu, określającego zasady Programu.

V. Zasady udziału w Programie oraz polecenia Kandydata:

 1. Polecający przekazuje CV polecanego Kandydata do Organizatora na adres mailowy praca@decerto.pl. Tytuł maila winien brzmieć „Polecenie Kandydata na stanowisko Architekt Rozwiązań w Decerto”.
 2. Polecający oświadcza, że rekomendowany Kandydat został poinformowany przez Polecającego o fakcie rekomendacji i jest zainteresowany wzięciem udziału w procesie rekrutacji Organizatora na stanowisko Architekta Rozwiązań.
  1. Bonus nie jest przyznawany w sytuacji jeżeli Kandydat nie został poinformowany i nie wiedział o przesłaniu jej/jego CV przez Polecającego do Organizatora.
  2. Polecający oświadcza, że rekomendowany Kandydat został poinformowany przez Polecającego o fakcie rekomendacji i jest zainteresowany wzięciem udziału w procesie rekrutacji Organizatora na stanowisko Architekta Rozwiązań.
 3. Kandydat nie może być osobą znaną wcześniej przez Organizatora, a więc taki Kandydat musi spełniać następujące warunki:
  1. nie znajduje się w bazie kandydatów Organizatora,
  2. nie został wcześniej z nim nawiązany kontakt,
  3. nie został on zaangażowany w proces rekrutacji przez pracownika Działu Rekrutacyjnego Organizatora lub/i nie przesłał samodzielnie aplikacji na to stanowisko.
 4. CV Kandydata winno zawierać zgody na przekazywanie jego danych do Decerto przez osoby trzecie: „Upoważniam Pana/Panią Imię i Nazwisko – wstawić dane Polecającego> do przekazania moich danych osobowych zawartych w moim CV celem przekazania go Decerto Sp. z o.o. Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych w nim zawartych przez Decerto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Architekt Rozwiązań oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, także w przypadku prowadzenia ich w kolejnych latach.”
  1. CV Kandydatów nie zawierających powyższej zgody nie będą rozpatrywane w rekrutacji i zostaną usunięte z bazy Organizatora.
 5. Rekruter Organizatora, skontaktuje się z zarekomendowanym Kandydatem maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych w celu potwierdzenia polecenia oraz weryfikacji informacji zawartych w jego CV.
  1. W przypadku gdy rekomendowany Kandydat nie potwierdzi rekomendacji i nie będzie zainteresowany udziałem w rekrutacji prowadzonej przez Organizatora na stanowisko Architekt Rozwiązań i/lub nie udzieli zgody na przetwarzanie jego danych. Kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji, a jego dane zostaną przez Organizatora usunięte.
 6. Rekruter Organizatora, skontaktuje się z Polecającym maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych z informacją o przyjęciu poleconego Kandydata do rekrutacji oraz informacją o potwierdzeniem o zakwalifikowaniu poleconego do Programu.
 7. Jeden Polecający może polecić dowolną liczbę Kandydatów.
 8. W przypadku gdy jeden Kandydat zostanie zarekomendowany do rekrutacji przez różne osoby, o zakwalifikowaniu Polecającego do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. W przypadku, gdy zarekomendowany Kandydat jest już w procesie rekrutacji (był wcześniej zaangażowany w proces rekrutacji przez pracownika Organizatora, zaaplikował samodzielnie, został zarekomendowany przez innego Polecającego), Bonus nie będzie wypłacony.

VI. Warunki, które muszą być spełnione, aby bonus pieniężny został wypłacony:

 1. Przekazanie Kontaktu (zgodnie z powyższymi zasadami) przez Polecającego do Organizatora.
 2. Pozytywne przejście Kandydata, czyli osoby rekomendowanej, przez proces rekrutacji i zatrudnienie lub zakontraktowanie Kandydata przez Organizatora, a także pisemne potwierdzenie przez Kandydata faktu dokonania rekomendacji.
 3. Rozpoczęcie przez Kandydata, czyli osoby rekomendowanej, pracy u Organizatora lub rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz Organizatora, i ciągła praca lub świadczenie usług co przez najmniej 3 pełnych miesięcy (okresu próbnego), które zakończą się obustronną chęcią Kandydata oraz Organizatora na kontynuowanie zatrudnienia/współpracy. Chęć ta zostanie potwierdzona w postaci zawarcia przez Kandyda oraz Organizatora umowy o pracę lub współpracę na czas nieokreślony.
 4. Okres, w jakim przysługuje wypłata Bonusu, to 6 (sześć) m-cy od momentu rekomendacji. Oznacza to, że Bonus zostanie wypłacony, jeśli rekomendowany Kandydat zostanie zatrudniony/zakontraktowany w przeciągu 6 (sześć) m-cy od rekomendacji.

VII. Sposób wypłacenia Bonusu:

 1. Bonus wypłacany jest Polecającemu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenie lub wystawioną fakturę VAT. Bonus wypłacony zostanie w całości w czwartym miesiącu pracy/świadczenia usług przez zarekomendowanego Kandydata, tj. po przepracowaniu/świadczeniu usług przez 3 (trzy) pełne miesiące, oraz jeśli Kandydat będzie kontynuował pracę/współpracę z Organizatorem.
 2. Kwota Bonusu to 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN brutto w przypadku umowy zlecenie lub 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN netto powiększone o należny podatek VAT w przypadku rozliczenia za pośrednictwem faktury.
 3. Polecający zobowiązany jest w ciągu 7 (siedem) dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu Bonusu, przesłać na podany w ogłoszeniu adres mailowy, dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia lub wystawić fakturę VAT. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić Bonusu. Wypłata Bonusu jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia od zrekrutowanego Kandydata faktu dokonania takiego polecenia.
 4. Poza Bonusem nie przysługuje Polecającemu żadne inne wynagrodzenie lub świadczenie należne od Organizatora.

VIII. Organizator oraz Administrator programu

 1. Organizatorem jest Decerto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5.
 2. Administratorem danych jest Decerto Sp. z o.o., szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są na stronie https://decerto.com/administrator-danych.html.
 3. Osobą odpowiedzialną za przebieg Programu jest Kierownik Działu Personalnego Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się czuwać nad rzetelnym przebiegiem Programu, dbać o przestrzeganie zasad oraz dokumentować jego przebieg.
 5. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany zasad dotyczących czasu trwania Programu oraz wypłaty Bonusu przysługującego z jego tytułu.
 6. Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.